Deklaracja PIT

wnioski online

wnioski online

Wybór właściwej deklaracji rocznej jest niezmiernie ważny. Zadeklarowanie dochodów na błędnym druku podatkowym nie spowoduje odpowiedzialności karnej skarbowej, jeżeli poprzez błąd nie nastąpi zaniżenie zobowiązania podatkowego. Zatem kary nie poniesie podatnik, który w błędnej deklaracji określi dokładnie przedmiot i podstawę opodatkowania. Jeżeli natomiast w takiej błędnej deklaracji podatnik nie ujawni podstawy opodatkowania lub przedmiotu podatku lub zaniży wartość podatku, to może to skutkować odpowiedzialnością karną z tego tytułu.

Deklarację błędną należy złożyć ponownie, ale nie będzie to korekta dotychczasowej deklaracji. Jedynie błędy w złożonej deklaracji można korygować z podaniem jako przyczyny błędu – określonej pozycji formularza. Nie można korekty dokonywać w zakresie wyboru druku deklaracji podatkowej. Istotne jest również korzystanie z najnowszych druków deklaracji podatkowych, czyli wzorów dostępnych w danym roku, a nie za lata poprzednie. W 2012 r. prosto będzie rozpoznać druki PIT aktualnie obowiązujące, gdyż w polu identyfikatora podatnika będą posiadały one po raz pierwszy do wyboru NIP lub PESEL, który to numer należy wybrać prawidłowo.